ทนายคดีอาญา เราจะสู้ไปด้วยกัน

ทนายคดีอาญา เราจะสู้ไปด้วยกัน

เปิดหน้าต่อไป

กฎหมายสำคัญที่ประชาชนควรรู้

ยาเสพติด

ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534


(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีดังต่อไปนี้

(1) กัญชา (Cannabis)

(2) คีตามีน (Ketamine)

(3) โคคาอีน (Cocaine)

(4) ซาฟรอล (Safrole)

(5) ซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine)

(6) เดกซ์โตรไลเซอร์ไยด์ ((+)-Lysergide) หรือแอลเอสดี (LSD) หรือแอลเอสดี-25 (LSD 25)

(7) เดกซ์แอมเฟตามีน (Dexamphetamine)

(8) ไดเมทอกซีโบรโมแอมเฟตามีน (Dimethoxybromoamphetamine, DOB)

(9) ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน (Dimethoxyamphetamine, DMA)

(10) 2,5-ไดเมทอกซี-4-เอทิลแอมเฟตามีน (2,5-dimethoxy-4-ethylamphetamine, DOET)

(11) ไดเมทิลแอมเฟตามีน (Dimethylamphetamine)

(12) ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน (Trimethoxyamphetamine, TMA)

(13) ไนตราซีแพม (Nitrazepam)

(14) ไนเมตาซีแพม (Nimetazepam)

(15) ฝิ่น

(16) พาราเมทอกซีแอมเฟตามีน (Paramethoxyamphetamine, PMA)

(17) พืชฝิ่น

(18) ฟีนาซีแพม (Phenazepam)

(19) เฟนเตอมีน (Phentermine)

(20) เฟนนิลโพรพาโนลามีน (Phenylpropanolamine)

(21) มอร์ฟีน (Morphine)

(22) มิดาโซแลม (Midazolam)

(23) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine)

(24) เมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน (Methylenedioxypyrovalerone, MDPV)

(25) เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (Methylenedioxyamphetamine, MDA)

(26) 3,4-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3,4-methylenedioxymeth amphetamine, MDMA)

(27) เมทิโลน (Methylone)

(28) 5-เมทอกซี-3,4 เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (5-methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine, MMDA)

(29) เมฟีโดรน (Mephedrone)

(30) อาเซติค แอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride)

(31) อาเซติล คลอไรด์ (Acetyl Chloride)

(32) อีเฟดรีน (Ephedrine)

(33) เอทิลิดีน ไดอาเซเตต (Ethylidine Diacetate)

(34) แอมเฟตามีน (Amphetamine)

(35) ไอโซซาฟรอล (Isosafrole)

(36) เฮโรอีน (Heroin)


ยาเสพติดตามข้อ 2 ให้รวมถึงวัตถุที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกับยาเสพติดดังกล่าว

ยาเสพติดตามข้อ 2 ยกเว้น (1) (4) (17) (30) (31) (33) และ (35) ให้รวมถึง

(1) ไอโซเมอร์ใด ๆ ของยาเสพติดดังกล่าว ยกเว้นไอโซเมอร์อื่นของยาเสพติดที่ได้ระบุตัวไอโซเมอร์นั้น ๆ เป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไว้แล้วโดยเฉพาะ


(2) เกลือ เอสเทอร์ และอีเทอร์ใด ๆ ของยาเสพติดดังกล่าว

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

****************************************

พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2534

เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้


การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้ AddThis:
- AddThis เป็นวิดเจ็ตโซเชียลที่รวบรวมและแบ่งปันพฤติกรรมของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม